DISSENY GRÀFIC

Qualsevol element que fem servir cada dia ha estat prèviament dissenyat, des d’aquesta web fins a l’element aparentment més insignificant i humil com pot ser un clip o una xinxeta. La paraula Disseny, tant desgastada i sovint desvirtuada i associada a tot allò luxós i superflu, dóna nom a una activitat molt important per al fàcil desenvolupament de la nostra vida quotidiana: cercar la millor solució a problemes concrets de tota mena.  I aquesta solució pot adoptar múltiples formes i espais, colors, materials, grafismes, mecanismes, tecnologies i estratègies. Tot el nostre entorn és fruit d’un disseny més o menys reeixit, més o menys atractiu.

L’alumne de disseny de batxillerat, es troba davant del repte de cercar solucions creatives a problemes que li resultin força propers, interessants o engrescadors. El treball projectual, centrat en el procés més que en el resultat, és el procediment per apropar l’alumne al pensament  creatiu que ha d’estar  al servei de la utilitat i de la vessant més pràctica de les coses i recolzat en els continguts conceptuals i els referents estètics.

Dins la matèria, l’estudi del disseny gràfic té una gran rellevància, ja que aquest actua com a carta de presentació de totes les disciplines que aglutina el disseny. L’alumne es familiaritza amb la composició tipogràfica en combinació amb la il.lustració, la imatge i l’estudi dels símbols,  ja que aquests elements formen el caràcter i la personalitat de qualsevol producte. L’observació i anàlisi de models molt diversos  li permeten adquirir els elements necessaris per establir un criteri propi i un esperit crític envers l’allau d’estímuls visuals constants dels nostres dies.